Make your own free website on Tripod.com

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

CABUTAN AKTA 172 AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976

BAHAGIAN IV-PENGAWALAN DAN PERANCANGAN

PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN
18) 1. Tiada seorang pun boleh menggunakan atau membenar digunakan sesuatu tanah atau bangunan melainkan dengan menurut rancangan tempatan.

LARANGAN MENGENAI PEMAJUAN TANPA KEBENARAN MERANCANG
19) 1. Tiada seorang pun, lain daripada pihak berkuasa tempatan, boleh memula, mengusaha, atau menjalankan apa-apa pemajuan melainkan kebenaran merancang berkenaan dengan pemajuan itu diberi kepadanya di bawah seksyen 22 atau dilanjutkan di bawah sekseyn 24(3).

LARANGAN MENGENAI PEMAJUAN YANG BERLAWANAN DENGAN KEBENARAN MERANCANG
20)

PERMOHONAN UNTUK KEBENARAN MERANCANG
21)